Montáž obkladového kameňa

Doporučený postup montáže kamenného obkladu Mathiosstone

Video ukážka inštalácie obkladu (Tuscany):
Dodávaný kamenný obklad je určený pre interiér a exteriér a aplikuje sa na vyrovnaný, upravený (bez škár a prasklín), suchý, čistý a vyzretý minerálny povrch (nerovnosti môžu byť max do 5mm/2bm) lepením flexibilnými mrazuvzdornými lepidlami.

Obklad nie je nutné škárovať.

Vzhľadom k tomu, že sa kamenný obklad aplikuje na podkladovú konštrukciu lepením minerálnymi lepidlami vo vrstvách cca 5mm, nie je možné pri aplikácii obkladu vyrovnávať nerovnosti podkladu. Je nutné vziať na vedomie, že kamenný obklad okopíruje všetky plošné nerovnosti podkladu, ktoré sa môžu prejavovať aj na kamennom obklade po jeho aplikácii.

Ďalej je nutné vziať na vedomie, že na niekoľkých m2 obkladu sa neopakuje rovnaký kameň. Preto nemožno vždy na 100% zaručiť farebnú a tvarovú zhodu so vzorkami na paneloch, ktorých rozmery sú štandardne cca 60x60cm. Na túto rozmanitosť a možnú farebnú odchýlnosť dopredu upozorňujeme, aby sa prednosť výrobku nestala predmetom sporov.
S ohľadom na to, že ide o umelý kameň, je nutné objednanie kameňa na jednu zákazku vždy súčasne a to z dôvodu dodržania rovnakej farebnosti, ktorú možno zaručiť iba u výrobkov z jednej výrobnej šarže. Zhoda so vzorkou je vždy približná.


Taktiež je nutné počítať s množstvom prerezu, o ktoré je vhodné objednávku navýšiť, obvyklá miera prerezu je 5-10%.

Najčastejším typom podkladu je cementová omietka, ale tiež betón alebo tehla. Nie je vhodné, aby podklad obsahoval vápenné zložky z dôvodu zníženia pevnosti podkladu a možnosti vzniku výkvetov spôsobených vyťahovaním minerálnych solí (hlavne hydroxidu vápenatého) z podkladu.
Prípadné nesúdržné vrstvy podkladu alebo akejkoľvek maľby musia byť odstránené. Lepidlo sa nanáša ako na podkladovú konštrukciu, tak na obkladový materiál. Jednotlivé kusy obkladu sa na mieste rozložia, aby bolo možné vytvoriť zodpovedajúcu skladbu jednotlivých prvkov a vytvoriť potrebnú celkovú farebnú štruktúru obkladaných stavebných konštrukcií. Nanesenie lepidla musí byť celoplošné, prebytočné vytlačené lepidlo sa po osadení prvku po jeho obvode odstráni. Po aplikácii obkladu sa nesmie na týchto plochách vykonávať žiadna ďalšia montážna činnosť po dobu najmenej 14 dní, aby bola dosiahnutá potrebná pevnosť lepidla.

V prípade aplikácie na zatepľovací systém je podkladom stierka, ktorá na povrchu zatepľovacieho systému prichytáva umelohmotnú sieťku a ktorá musí byť mrazuvzdorná a flexibilná, aby dokázala eliminovať rozličné rozťažnosti podkladu a aplikovaného obkladu spôsobené zmenami teploty a vlhkosti vzduchu. Je to bežný a odskúšaný systém aplikácie.
Veľmi však záleží na kvalite prípravy podkladu (na uchytenie polystyrénových dosiek a uchytenie sieťky tak, aby nedošlo k jej pohybom alebo odtrhnutiu od podkladu).
Sieťka musí byť spravidla dvojnásobná, kotvy musia prechádzať cez sieťku a ich počet býva taktiež spravidla dvojnásobný v porovnaní s prípadom aplikácie napr. tenkovrstvovej omietky.
Pretože sa jedná o nosnosť podkladu, túto záležitosť je potrebné v každom prípade preveriť statikom.

Taktiež nie je prípustné, aby na styku kamenného obkladu a podkladovej konštrukcie vznikal rosný bod, pretože by v tomto mieste mohlo dochádzať ku kondenzácii vodných pár prestupujúcich stenovou konštrukciou a následnému odmrznutiu kameňa.

Pretože jednotlivé kusy kamenného obkladu sa aplikujú samostatne a staticky sa prejavujú ako samonosné, pri dodržaní vyššie uvedených zásad prípravy podkladu a aplikácie nehrozí riziko uvoľňovania kamenného obkladu a jeho následovného opadávania.

Kamenný obklad Mathios Stone nevyžaduje žiadne špeciálne ošetrovanie a údržbu vzhľadom na materiály z ktorých je vyrobený a svoje špecifické technické vlastnosti. Neodporúča sa však aplikácia na steny bazéna tak, že by kamenný obklad bol permanentne ponorený vo vode bazéna vzhľadom na chemické zloženie tejto vody.
V prípade znečistenia sa kamenný obklad umyje prúdom vody a prípadne sa vyčistí použitím kefy - nesmie však byť použitá kefa s kovovými štetinami. V prípade výskytu výkvetov hydroxidu vápenatého alebo iných solí vo forme bielych fľakov sa podobne tieto fľaky vyčistia prúdom vody a kefou. Výkvety hydroxidu vápenatého však vznikajú v prípadoch, kedy sa dažďová voda alebo zemná vlhkosť dostávajú do podkladovej konštrukcie, na ktorej je kamenný obklad nalepený a nie je to teda vada obkladu. Preto je nutné všetky obkladané konštrukcie starostlivo izolovať proti vlhkosti.


Obklad sa dodáva v kartónoch, uložených na paletách.

Skladovať je možné v suchom sklade.

Všetky práva vyhradené TECHNOLIVING.sk